Podmínky

Jsme sice jen parta nadšených lidí do sportu a pohybu, ale některé věci je potřeba mít černé na bílém a jelikož pořádek dělá přátele, sepsali jsme pravidla, ať máme všichni jasno 🙂 Registrací na kteroukoliv akci pořádnou spolkem SK OCR Čelákovice z.s. souhlasíš s níže uvedenými podmínkami.

Registrací uděluješ souhlas spolku SK OCR Čelákovice z.s ke zpracování a uchování osobních údajů., v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v zapsaném spolku (z.s.) (dále jen „Správce“),

SK OCR Čelákovice z.s., sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, IČ: 05611776

nebo účastí na trénincích, lekcích, charitativních akcích, školeních, workshopech (dále jen „akce“) organizovaných Správcem, zpracovává Správce moje osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. telefonní číslo,
 5. e-mail,
 6. nouzový kontakt

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, registrací na závody, vyřizování pojištění apod., rozesílání newsletterů, vedení statistik,…). Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že Správce může předat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • pořadatelé závodů,
 • příslušné orgány státní správy a samosprávy,
  a to za účelem
  • identifikace na soutěžích,
  • žádosti o dotace.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku a nemohu se účastnit akcí Správce .


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby zpracoval Správce moje

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji odesláním registračního formuláře do spolku, či rezervací termínu akce.

1. Ochrana osobních údajů

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována: ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Prodávající dále prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou prodávajícím zneužity.

1.2. Kupující dobrovolně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o objednávkách kupujícího (dále jen „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely: realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Jestliže kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto ustanovení není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje: pravdivě a informovat prodávajícího o jejich případných změnách, a to při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávkách, především pro účely vystavení daňového dokladu. 

1.5. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu: avšak s tím, že kromě osob provádějících realizaci kupní smlouvy a organizátorů závodů, nebudou osobní údaje ze strany prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu: deseti let a po uplynutí této doby bude provedena likvidace těchto osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.

1.7. Kupující potvrzuje, že: poskytnuté osobní údaje jsou správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že se kupující domnívá, že: prodávající nebo jiná oprávněná osoba provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo jinou oprávněnou osobu o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo jiná oprávněná osoba odstranili závadný stav. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo jiná oprávněná osoba neprodleně napraví tento závadný stav.

1.9. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost: informaci o zpracování jeho osobních údajů. Prodávající je oprávněn za toto poskytnutí požadovat od kupujícího přiměřenou náhradu nákladů nepřevyšujících náklady nezbytné na poskytnutí této informace kupujícímu.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) zapsaného spolku SK OCR Čelákovice z.s., se sídlem Čelákovice, K Bílému vrchu, č.p. 1799, PSČ 250 88, Česká republika, identifikační číslo: 05611776, zapsané ve spolkovém rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 67075, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti tělovýchovy, sportu a zdravého životního stylu (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového rezervačního systému prodávajícího, který je provozován na internetové adrese https://ocrcelakovice.zarezervujse.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí: obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími příslušnými právními předpisy.

1.2. Kupující bere na vědomí, že: obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné, a kupující odesláním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že obchodní podmínky akceptuje.

1.3. Znění obchodních podmínek je: prodávající oprávněn měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní vztahy vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 

2. Uživatelský účet 

2.1. Na základě registrace je kupující oprávněn:přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání služeb a zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Kupující je povinen: uvádět v registraci i objednávce takové správné a pravdivé údaje, které umožňují vystavení platného daňového dokladu a poskytnutí služby prodávajícím. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je: zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací ke svému uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. 

2.4. Kupující bere na vědomí že: uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo v jiných obdobných případech.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Předmětem kupní smlouvy je: podle obchodních podmínek koupě služeb s tím, že službou se rozumí služba, která je specifikována a zobrazuje se na webovém rozhraní prodávajícího.

3.2. Webové rozhraní rezervačního systému obsahuje informace o službě: zejména pak informace o kupní ceně jednotlivého druhu služby, uvedené včetně zákonné daně z přidané hodnoty v souladu s platnou právní úpravou. Nabídka služeb a k tomu příslušné kupní ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní rezervačního systému. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně služby zobrazovaného na webovém rozhraní, a to zejména s ohledem na omezení v poskytování služeb.

3.3. Kupující objednává od prodávajícího službu, která: je uvedená na internetových stránkách https://ocrcelakovice.zarezervujse.cz, a to prostřednictvím objednávkového formuláře, který kupujícímu umožňuje vybrat druh, množství, typ služby a způsob úhrady kupní ceny za příslušnou službu. Údaje v objednávce označené jako povinné je kupující povinen pravdivě vyplnit. Objednávkový formulář dále obsahuje informace o objednávané službě, kupní ceně, včetně způsobu její úhrady, údaje o možnosti využití služby, a o nákladech spojených s využití služby (dále jen „objednávka“).

3.4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto přijetí objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském rozhraní nebo na objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Proces objednávky je ukončen: potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Uskutečněním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedenou poskytovanou službu v uvedeném množství.

3.6. Objednávka kupujícího se považuje: za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně služby uvedené v objednávce. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, a to na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je povinen objednávku kupujícího – spotřebitele neprodleně, tj. nejpozději do následujícího pracovního dne, potvrdit na elektronickou adresu kupujícího, nebo se ve stejné lhůtě k objednávce jinak vyjádřit, jinak může být objednávka považována za neplatnou. 

3.7. Kupující souhlasí s: použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.8. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje: dodat kupujícímu objednanou službu a kupující se zavazuje tuto službu od prodávajícího či od jiné, prodávajícím pověřené osoby, převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.9. Obsah kupní smlouvy je: možné měnit nebo doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cena služby je uvedena a hradí se: v české měně, tj. české koruně (CZK).

4.2. Cena služby je uvedena na: webovém rozhraní, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

4.3. Kupující může prodávajícímu uhradit: kupní cenu za službu jedním z níže uvedených způsobů:

a) bezhotovostně bankovním převodem, nebo složením peněžních prostředků na účet prodávajícího uvedený v objednávce s tím, že kupující uvede jako variabilní symbol platby číslo jeho objednávky;

b) bezhotovostní úhradou prostřednictvím on-line platební brány GoPay (platební karta, on-line bankovní převod);

4.4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v případě: bezhotovostní platby nebo složení peněžních prostředků na účet prodávajícího v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat: od kupujícího úhrady kupní ceny v plné výši, a to před poskytnutím služby kupujícímu. S ohledem na způsob poskytnutí služby – kupujícímu ze strany prodávajícího, který vylučuje možnost prohlídky služby – je vyloučena první věta ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

4.6. Případné slevy z kupní ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu není možné: vzájemně kombinovat, ledaže by mezi kupujícím a prodávajícím bylo výslovně ujednáno jinak.

4.7. Prodávající za poskytnuté plnění vystaví a předá, případně odešle: daňový doklad kupujícímu po zaplacení plné výše kupní ceny za objednanou službu.

4.8. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty: Daňový doklad předá prodávající kupujícímu buď přímo při poskytnutí služby, nebo mu jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Poskytnutí služby – podmínky

5.1. Způsob poskytnutí služby kupujícímu je: čerpání služby kupujícím na místě předem uvedeném u poskytované služby.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran, závěrečná ustanovení

6.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1. písm. e) občanského zákoníku.

6.2. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.3. Pokud právní vztah související s užitím webového rozhraní rezervačního systému nebo s uzavřením kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek:

pak si strany sjednávají, že tento právní vztah se bude řídit českým právním řádem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným: bude nahrazeno takovým ustanovením, jehož obsah se platnému ustanovení nejvíce přibližuje tak, aby byl zachován celkový smysl obchodních podmínek. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny nebo doplnění obchodních podmínek vždy vyžadují písemnou formu.

6.5. Obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti ke dni 1. 12. 2019.

9.10. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa sídla: SK OCR Čelákovice z.s., Čelákovice, K Bílému vrchu, č.p. 1799, PSČ 250 88, Česká republika

Adresa pro doručování písemností: SK OCR Čelákovice z.s., Čelákovice, K Bílému vrchu, č.p. 1799, PSČ 250 88, Česká republika

Adresa elektronické pošty: info@ocrcelakovice.cz

Webové stránky: www.ocrcelakovice.cz

1. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

1.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že: podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o poskytnutí služby, která již byla ze strany kupujícího čerpána.

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující – spotřebitel povinen: toto odstoupení oznámit prodávajícímu neprodleně, a to:

a) dopisem na adresu Čelákovice, K Bílému vrchu, č.p. 1799, PSČ 250 88, Česká republika

b) e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou na webovém rozhraní rezervačního systému.

1.3. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele v souladu s Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy: vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli do 14 dnů, podle ustanovení § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele, které představují kupní cenu.  

1.4. Vrácení přijatých peněžních prostředků kupujícímu – spotřebiteli se uskuteční: stejným způsobem, jakým došlo k přijetí kupní ceny prodávajícím od kupujícího – spotřebitele, anebo jiným způsobem na základě ujednání mezi smluvními stranami. 

2. Práva z vadného plnění

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí: příslušnými ustanoveními platné právní úpravy, zejména pak ustanoveními § 1914 až § 1925, ustanoveními § 2099 až § 2117 a ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

2.2. Věcí se v ustanoveních 2. článku reklamačního řádu rozumí: službu poskytovanou kupujícímu.

2.3. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje Kupující:

a) písemně na adrese sídla prodávajícího,

b) nebo na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou na webovém rozhraní rezervačního systému.

2.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje: okamžik při reklamování poskytované služby.

2.5. Jestliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) poskytnutím náhradní služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od kupní smlouvy.

2.6. Podstatným porušením kupní smlouvy se rozumí: takové podstatné porušení povinnosti, o kterém porušující strana již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

2.7. Kupující při podstatném porušení kupní smlouvy sdělí prodávajícímu: jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

2.8. Jestliže si Kupující v souladu s ustanovením článku 2.4. reklamačního řádu nezvolí své právo včas: může uplatňovat práva z vadného plnění při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

2.9. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že: prodávající nemůže poskytnout novou službu. Toto právo svědčí kupujícímu – spotřebiteli rovněž v případě, jestliže prodávající nezjedná nápravu vad v přiměřené době, nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu – spotřebiteli značné obtíže.

2.10. Jestliže je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na poskytnutí nové služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.11. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 2110 a ustanovení § 2111 Občanského zákoníku.

2.12. Pokud je společně se službou dodanou na základě kupní smlouvy, od které kupující odstoupí, poskytnut ze strany prodávajícího dárek: je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

2.13 Zrušení rezervace zaplacené lekce je možné nejpozději ve stanovený limit, dle druhu lekce. Standardně je to nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce. Po vypršení limitu nelze lekci stornovat, vrátit peníze, či kredity, ale ani požadovat nahrazení. 

Účast na všech trénincích, lekcích, charitativních akcích, školeních (dále jen „akce“) spolku je na vlastní nebezpečí. Je třeba mít adekvátní sportovní oblečení, případně výstroj pro účast na akci. Za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá účastník sám. 

Účast na akcích může být nebezpečná a účastnit se lze jen zdravotně a fyzicky způsobilý. Účastník je povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci akce. Účastí na akci, přebírá účastník plnou zodpovědnost na sebe za jakékoliv nehody a zranění, které se mohou přihodit během cesty na akci, během akce, nebo během jeho pobytu v prostorách akce. Také dává na vědomí, že přebírá na sebe celé riziko spojené s účastí na této akci, včetně, ale ne výlučně za následující: pády, fyzický kontakt s ostatními účastníky, vliv počasí a silničního provozu a podmínky na cestách. Účastník potvrzuje že on i jeho příbuzní a právní zástupci se navždy zříkají možnosti požadovat náhradu škody od organizátorů, jejich právních zástupců a osob zapojených do akcí za své zranění, škody, pohledávky, které se mohou vyskytnout během jeho účasti na akcích, nebo jsou spojeny s akcí. Souhlasí, že toto zřeknutí zahrnuje všechny a jakékoliv pohledávky, bez rozdílu zda byly způsobeny nedbalostí, činností, nebo nečinností osob zapojených do této akce.

Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost. Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.